Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na rok 2021

Treść

W 2021 roku Burmistrz Gminy Ciężkowice podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Środki finansowe w formie dotacji celowej przyznano w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z umową nr 25/OPS/2021 z marca 2021 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Ciężkowice – Burmistrzem Gminy, Wojewoda przyznał Gminie Ciężkowice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 112 336 zł.

Całkowity koszt zadania to 289 231,20 zł.

20574