Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Treść

Na podstawie Umowy nr 174/WP/2024/FS w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Ciężkowice, której przedmiotem jest m.in.:

1) realizacja w 2024 r. przez Gminę zadania jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,

b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

− orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

− orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

Gmina Ciężkowice otrzyma od Wojewody Małopolskiego środki funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy na realizację zadania w ramach ww Programu.

Wartość finansowania zadania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 121 664,74 złotych, kwota ta jest jednocześnie całkowitym finansowym kosztem zadania.

Realizacja zadania przewidziana jest od marca do grudnia 2024 r.

18065