Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Treść

Urząd Gminy Karsin - Program rządowy „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Gmina Ciężkowice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Na podstawie Umowy nr 17/WP/2023/FS na konto Gminy zostanie przekazana kwota 93 075,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr), która jest jednocześnie całkowitym kosztem zadania.

 

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 31 grudnia 2023 r.

18064