Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Dofinansowanie utworzenia, wyposażenia i uruchomienia 1 mieszkania chronionego treningowego

Treść

Na podstawie umowy nr 222/OPS/2022 z dnia 19.07.2022 r. Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Ciężkowice w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85220, § 2030 klasyfikacji budżetowej, środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 60 584 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote) na wydatki bieżące (budżet zadaniowy: działanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym:
1) na remont 31 693 zł,
2) na zakup wyposażenia 28 891 zł.
Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanego dalej „zadaniem”, polegającego na utworzeniu, wyposażeniu i uruchomieniu 1 mieszkania chronionego treningowego, zgodnie z wnioskiem z 11 lutego 2022 roku o przyznanie
dotacji celowej na utworzenie mieszkania chronionego w ramach Programu „Za życiem”.
Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w tworzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z działaniem 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, spełniających standardy określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822).
Efektem (rzeczowym) realizacji zadania będzie utworzenie oraz uruchomienie 1 mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym.
 

18064