Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Dodatek osłonowy

Treść

Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2022 roku, można składać wnioski o dodatek osłonowy. 
Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. 
Realizacją zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym dla mieszkańców gminy 
Ciężkowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r., w formie:
• elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki: GOPS_Ciezkowice
• papierowej w siedzibie GOPS, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2 100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
Do wniosków złożonych od 4 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.  będzie brany dochód za 2020 rok, natomiast do wniosków złożonych od 1 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r.  będzie brany dochód za 2021 rok.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jeżeli kompletny wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie 
zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. 
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r. 

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Klauzula informacyjna RODO

20573