Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Gdzie szukać pomocy?

Treść

Ważne telefony :

 • 14 62 85 848 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (od 700 do 1500)
 • 478312360​ - Komisariat Policji w Ciężkowicach ( po 1500)
 • 997 - Policja
 • 801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy (Niebieska Linia)

Osoby doznające przemocy w rodzinie mają do dyspozycji m.in. szereg rozwiązań doraźnych. Wyróżnia się trzy formy działań:

 1. Interwencja, czyli działanie ad hoc podejmowane w wyniku nagłej potrzeby. Będzie to najczęściej interwencja policji lub odpowiednich służb czy instytucji.
 2. Wsparcie, to również środek o charakterze pomocowym w trudnych sytuacjach. Najpopularniejszą formą jest wsparcie emocjonalne, którego celem jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia oraz pewności, że nie jest się samotnym i bezradnym. Bardzo często wsparcia udzielają osoby pracujące w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin uwikłanymi w przemocową sytuację. Można również skorzystać ze wsparcia grupowego.
 3. Terapia. Jak podaje PARPA to „zaplanowany, zwykle długofalowy proces pracy, oferowany osobom, które mają zagwarantowane względne bezpieczeństwo, jednak nie są w stanie poradzić sobie z konsekwencjami doświadczania przemocy".
   

Środki do walki z przemocą w rodzinie:

Telefon zaufania, gwarantujący anonimowość. Dzięki temu osoby dzwoniące, które doświadczają przemocy w rodzinie, mogą otwarcie mówić o problemach swoich i swojej rodziny, pośrednio nabierając sił do podjęcia kolejnych kroków. Przeszkoleni konsultanci, oprócz wsparcia i motywacji do działania, podają także informacje o placówkach pomocowych i możliwościach uzyskania pomocy.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla ofiar przemocy. Funkcjonują w każdej dzielnicy są placówkami tzw. pierwszego kontaktu. Na miejscu można spotkać się ze specjalistami, np. psychologiem, prawnikiem, przedstawicielami policji, terapeutami czy członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W PIK-ach osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat specjalistycznych ośrodków i form pomocy, które dostępne są w okolicy.

Specjalne ośrodki wsparcia, które gwarantują schronienie od 3 do nawet 6 miesięcy. Tam również zapewniona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna. W ośrodkach są organizowane grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Placówki są finansowane z budżetu państwa. Ich wykaz, wraz z danymi teleadresowymi, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodki interwencji kryzysowej. To szczególny rodzaj placówek, które powstały z myślą o osobach  znajdujących się w sytuacji kryzysu. Oferują natychmiastową pomoc, bezpieczeństwo i schronienie. Działają całodobowo, zazwyczaj przy powiatowych centrach pomocy rodzinie. Są również prowadzone przez organizacje pozarządowe czy ośrodki pomocy społecznej.

Schroniska i hostele dla ofiar przemocy w rodzinie. Ich rola jest bezcenna. To właśnie bowiem brak docelowego miejsca ucieczki sprawia, że wiele osób, które doświadcza przemocy w rodzinie, nie decyduje się na odejście od sprawcy. Takie placówki są prowadzone zazwyczaj przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Oferują, oprócz dachu nad głową, pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną, czasem medyczną, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
 

Ogólnopolskie placówki oferujące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  – działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pełni finansowane jest przez Agencję, dzięki czemu oferowana pomoc jest bezpłatna dla klientów. W ofercie Pogotowia „Niebieska Linia” jest m.in.:

 • całodobowy, bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 12 00 02; w poniedziałki w godz. 18.00–22.00 – konsultacje w jęz. angielskim, we wtorki w godz. 18.00–22.00 w jęz. rosyjskim;
 • telefoniczna poradnia prawna − poniedziałki i  wtorki w  godz. 17.00–21.00 (tel. 22 666 28 50) oraz środy w godz. 18.00–22.00 (tel. 800 12 00 02);
 • poradnia z wykorzystaniem komunikatora Skype – także dla klientów posługujących się jęz. migowym − poniedziałki w godz. 13.00–15.00 (pogotowie.niebieska.linia);
 • konsultacje dla przedstawicieli służb – środy w godz. 10.00–13.00 (tel. 22 250 63 12);  poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info;
 • podejmowanie interwencji w sytuacji zagrożenia życia i/lub zdrowia klienta;
 • strona internetowa oraz bazy danych placówek, do których mogą być kierowane osoby doświadczające przemocy.
   

Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi m.in.:

 • telefon zaufania 22 621 35 37 (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00);
 • telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – 600 070 717;
 • poradnie e-mailowe: pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl, porady. psychologiczne@cpk.org.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – oferuje pomoc dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. Pomoc ma formę indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla dzieci, wobec których wszczęte zostały procedury prawne lub które są uzależnione od Internetu. Prowadzi m.in. telefon zaufania dla dzieci 116 111 (poniedziałek-niedziela w godz. 12.00 – 2.00) oraz Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 (poniedziałek-piątek w godz. 12.00 – 15.00).

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi:

 • Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym 116 123, czynny codziennie w godz. 14.00 – 22.00, skierowany do osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym, samotnych, cierpiących na depresję, żyjących w chronicznym stresie, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, także do rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych,
 • Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy w rodzinie oraz jej świadków 22 668 70 00; działa codziennie w godz. 12.00–18.00.

Sieć Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, z których pomocy korzystają przede wszystkim osoby doznające przemocy w rodzinie.

18064