Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Treść

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 •  dożywianie dzieci;
 •  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na rok 2023

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na rok 2022

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na rok 2021

 

20574