Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.gopsciezkowice.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-19

Data aktualizacji deklaracji: 2022-04-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Łukasz Kras

E-mail osoby kontaktowej: lkras@ciezkowice.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 146285841

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Adres organu odwoławczego: ul. Generała Józefa Bema 17 33-100 Tarnów

Adres e-mail organu odwoławczego: sko@skotarnow.pl

Telefon organu odwoławczego: 14 655 63 22

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach znajduje się przy ul. Tysiąclecia 19 w Ciężkowicach. Budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu oraz windy, sanitariaty nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku, bezpośrednio przy drzwiach, znajduje się Punkt Obsługi Klienta udzielający pomocy w realizacji spraw oraz prowadzi dziennik podawczy.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik GOPS wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Punktu Obsługi Klienta.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

18064