Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Fundusz alimentacyjny

Treść

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
• do ukończenia 18 roku życia,
• w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna tzn. egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
• braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także w szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• została umieszczona w pieczy zastępczej;
• zawarła związek małżeński.

16803