Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Niebieska Karta

Treść

Niebieska Karta jako narzędzie do walki z przemocą

Niebieska Karta to dokument opisujący przemoc w rodzinie. Obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Prowadzenie jej wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie faktycznie do przemocy dochodzi. Głównym celem procedury Niebieska Karta jest zwalczanie i powstrzymanie przemocy w rodzinie. Niebieska Karta może zostać zainicjalizowana zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przedstawiciela podmiotu, który pierwszy powziął informację o jej występowaniu tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. Niebieska Karta składa się z czterech części:

 • Niebieska Karta - A wypełniana jest w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub na podstawie posiadanych informacji, jeżeli nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe. Zawiera ona dane osób dotkniętych przemocą, świadków a także osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Zawarte w niej pytania dotyczą między innymi form przemocy występujących w rodzinie stosowanych wobec osób dorosłych i dzieci, okresu jakiego dotyczy, podjętych działań interwencyjnych wobec sprawcy w przypadku, gdy przemoc pojawiła się i trwa kilka lat, a także działań podjętych w dniu wypełnienia formularza. Osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie zostaje przekazana Niebieska Karta – B.
 • Niebieska Karta - B to pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a w nim informacje czym jest przemoc, najczęściej występujące jej formy, kto może być ofiarą przemocy, działania dotyczące postępowania policji, prokuratury. Ta część Niebieskiej Karty dostarcza również wiedzy osobie poszkodowanej o polskim prawie, które ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za różnego rodzaju negatywne zachowania odwołując się do artykułów Kodeksu Karnego. W dalszej części pouczenia osoba poszkodowana zdobywa wiedzę o instytucjach i organizacjach do których może zwrócić się o pomoc. Sporządzony formularz Niebieska Karta - A zostaje przekazana do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ciągu siedmiu dni od jej sporządzenia. Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z ustawą o przemocy w rodzinie został powołany w każdej gminie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu Niebieskiej Karty - A w ciągu trzech dni zwołuje Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą wyłonioną z członków Zespołu, która dalej poprowadzi procedurę.
 • Niebieska Karta - C wypełniana jest w obecności osoby, zaproszonej na spotkanie z członkami grupy roboczej, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Zawiera ona diagnozę sytuacji osoby poszkodowanej a zwłaszcza jej sytuację rodzinną, zawodową, ekonomiczną, mieszkaniową, zdrowotną, sytuację dzieci ( rodzinną, edukacyjną, wychowawczą i zdrowotną). Przedstawia również propozycje indywidualnego planu pomocy dla osoby poszkodowanej. Ta część uzupełniana jest również w trakcie dalszej procedury poprzez weryfikację indywidualnego planu pomocy zaplanowanego przez grupę roboczą.
 • Niebieska Karta - D wypełniana jest w obecności osoby, którą wzywa się na spotkanie z członkami grupy roboczej, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.Składa się ona z szeregu pytań, zadawanych przez członków grupy. Dotyczą one między innymi aktów przemocy i ich rodzaju. Niebieska Karta - D wskazuje również jakie mogą zostać podjęte działania w stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

Zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury Niebieska Karta

Funkcjonariusz policji:

 • udziela osobie dotkniętej przemocą w rodzinie niezbędnej pomocy, w tym pierwszej pomocy;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji , gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów, wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania;
 • ustala przebieg zdarzenia i jego następstwa;
 • przeprowadza o ile jest to możliwe, z osobą stosującą przemoc w rodzinie, rozmowę, w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa sprawcę do zachowania się zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa;
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • udziela informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przedstawiciel ochrony zdrowia

 • udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia do podmiotu leczniczego, formularz Niebieska Karta - A wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • diagnozuje sytuację osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 • udziela informacji o:

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności: psychologicznej , prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia , w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, - organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji , gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie: - może prowadzić rozmowy z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Przedstawiciel oświaty:

 • udziela informacji o :

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie; - może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie,że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej:

 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,na spotkanie grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, który zawiera propozycje działań pomocowych; - rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań ; - podejmują działania w stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie w szczególności:

a) diagnozują sytuację rodziny,w której stosowana jest przemoc,

b) przekazują informację o konsekwencjach popełnianych czynów,

c) motywują do udziału w programach korekcyjno- edukacyjnych,

d) przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających , substancji psychotropowych lub leków.

e) przekazują informację o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie,

 

Zakończenie procedury Niebieska Karta następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania dalszych działań. Decyzja o jej zakończeniu jest podejmowana na spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

20574