Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Podprogram 2021 plus

Treść

 

Nowe kryterium dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje o zmianie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.. Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza: 

•      1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

•      1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Pomocy Żywnościowej na terenie Gminy Ciężkowice powinny w terminie do 20 czerwca 2023 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciężkowicach, w celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba ta powinna posiadać informację o uzyskanym przez rodzinę dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 Plus.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące miesięczny dochód nieprzekraczający kwoty netto:

• 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

• 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem Pomocy Żywnościowej powinny w terminie do 31 marca 2023 r. zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w celu wypełnienia skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba ta powinna posiadać informację o uzyskanym przez rodzinę dochodzie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w tej sprawie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.

Pliki do pobrania

 
20573