Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2021

Treść

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku Burmistrz Gminy Ciężkowice podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Środki finansowe w formie dotacji celowej przyznano w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na  zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z umową nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Ciężkowice – Burmistrzem Gminy, Wojewoda przyznał Gminie Ciężkowice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 127 725 zł.

W dniu 28 maja 2021 r. podpisano Aneks nr 1/2021 do w/w umowy zgodnie z którym kwota dotacji na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2021 wynosi 118 263 zł.

W dniu 29 września 2021 r. podpisano Aneks nr 2/2021 do w/w umowy zgodnie z którym kwota dotacji na realizacje programu "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2021 wynosi 168 736 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania to 182 803,41 zł.

Na pomoc w formie posiłku przeznaczono kwotę 61 913,40 zł (54 318,74 zł wydatkowano z dotacji, a 7 594,66 zł ze środków własnych), na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przeznaczono kwotę 95 568 zł (91 923,99 zł z dotacji budżetu państwa, a 3 644,01 zł zostało zrealizowane ze środków własnych), natomiast na dowóz posiłków do szkół przeznaczono kwotę 25 322,01 zł w całości wydatkowaną ze środków własnych.

20573