Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2022

Treść

W 2022 roku Burmistrz Gminy Ciężkowice podpisał umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Środki finansowe w formie dotacji celowej przyznano w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na  zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zgodnie z umową nr 1/2022 z stycznia 2022 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Ciężkowice – Burmistrzem Gminy, Wojewoda przyznał Gminie Ciężkowice środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 134 665 zł.

 

20574