Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w związku z przystąpieniem Gminy Ciężkowice do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego prowadzi nabór wniosków na zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Realizacja programu zaplanowana jest do 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Ciężkowice do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w celu zgłaszania chęci wzięcia udziału w Programie. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni zgodnie z przydzielonym rejonem.

20573