Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, w związku z przystąpieniem Gminy Ciężkowice do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego prowadzi nabór wniosków na realizację usług asystencji osobistej.

Realizacja programu zaplanowana jest do 31 grudnia 2024 r.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami Programu, Gmina przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Ciężkowice do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w celu zgłaszania chęci wzięcia udziału w Programie. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni zgodnie z przydzielonym rejonem.

20574