Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuję, że można składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Kto może się starać o refundację?

O refundację mogą ubiegać się osoby, które spełnią następujące warunki:

1) osoba wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania swojego gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. Źródło to musi zostać wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

2) dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

• 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gdzie można złożyć wniosek?

1) Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciężkowicach (pokój nr 16)

2) Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/.../podpisz-dokument-elektronicznie.../

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Podstawowy adres skrytki w ePUAP:

1) Urzędu Gminy Ciężkowice: 2203nborm7/SkrytkaESP

2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach: /GOPS_Ciezkowice/SkrytkaESP

Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

• do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

• po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

W każdym przypadku:

• faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Dodatkowe informację:

- Wnioskodawcą o refundację podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe może być tylko osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT

- Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych:

• w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2023 r.,

• w 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie po dniu 31 lipca 2023 r.

17665