Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Treść

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Świadczenie jest przyjmowane na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią Karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciężkowicach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy; imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno dorosłą jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 120 dni od dnia zakwaterowania. Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 120 dni (liczonych od pierwszego dnia, w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od dat przybycia kolejnych osób).

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Zgodnie z pismem Wicewojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2022 r. istnieje możliwość przedłużenia okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 I 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

- posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

- ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);

- jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci;

- jest małoletnim wymienionym w art. 25 a ust. 1 ustawy.

16804