Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

Treść

W dniu 20 maja 2024 r. została zawarta umowa nr 372/OPS/2024 pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice.

Na podstawie umowy Wojewoda przyznał Gminie Ciężkowice środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. organizowanie i realizacja usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I.) oraz zadań określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. wspieranie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (Moduł II.).

W 2024 r. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na podstawie umowy wynosi 64 634 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote).

 

20574