Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

Treść

Edycja 2022

 

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Program Senior + na lata 2021-2025

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 191 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Program jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” 2015-2020. Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych polegający na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

W ramach Programu uprawnione podmioty, w trybie otwartego konkursu ofert, mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 400 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”.

W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu I Programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, utworzonych w ramach modułu I. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia.

Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior +”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Działalność Dziennego Domu „Senior +” oraz Klubu „Senior +”

Ośrodek wsparcia działający w formie Dziennego Domu „Senior +” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior +” może obejmować w szczególności usługi:

  • socjalne, w tym gorący posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy
i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Klub „Senior+” powinien zapewniać tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Klub „Senior+” we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Szczegóły dot. realizacji zadania znajdują się w treści Programu.

20574